Osaamistavoitteet

PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYDEN

KESKEISET OSAAMISTAVOITTEET1.    Päihdeongelman ymmärtäminen

Päihdelääkäri:

 • ymmärtää päihdeongelman biopsykososiaalisena ja 
 • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet
 • ymmärtää päihderiippuvuuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tietää päihdekäytön epidemiologiaa (päihdekäytön esiintyvyys, sosiodemografiset erityispiirteet)
 • tietää päihdeongelmien etiologiasta
 • ymmärtää riippuvuuksien sairausluonnetta (aivosairausmalli)
 • osaa kuvata riippuvuuksien keskeiset neurobiologiset mekanismit
 • tietää päihteiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
 • tietää päihteiden akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen)
 • tietää raskauden aikaisen päihteiden käytön akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset lapsen terveyteen ja hyvinvointiin
 • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävin lääkkeiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
 • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävien psykososiaalisten hoitomuotojen perusperiaatteet
 • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset ja psykiatriset oheissairaudet
 • tietää päihdeongelmien näkökulmasta keskeisimmät lait, säädökset, ohjeistukset sekä lääkäriä koskevat velvoitteet

2.    Vuorovaikutustaidot potilastyössä

Päihdelääkäri osaa:

 • tehdä työtä potilaskeskeisesti
 • kohdata potilaan tasa-arvoisesti, empaattisesti ja potilaan autonomista asemaa kunnioitten
 • kommunikoida selkeästi
 • toimia johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti
 • perustella suunnitellut hoitolinjaukset lääketieteellisesti
 • ottaa hoidossa huomioon myös läheiset ja omaiset
 • tunnistaa omat vastatunteensa sekä asenteensa
 • toimia hankalissa vuorovaikutustilanteissa neutraalisti ja provosoitumatta

3.    Päihdeongelman arviointi ja tutkiminen

Päihdelääkäri osaa:

 • kartoittaa ja arvioida päihdekäyttöä rutiininomaisesti kaikissa potilasryhmissä
 • tehdä elämänkaarianamneesin päihdekäytön sekä hoitohistorian osalta
 • tunnistaa päihteiden käyttöön liittyvät lääketieteelliset, psykologiset, sosiaaliset ja toiminnalliset seikat potilasta tutkiessaan
 • käyttää validoituja kysely- ja haastatteluinstrumentteja päihdekäytön, vieroitusoireiden, riippuvuuden ja oheissairastavuuden arvioinnissa
 • tehdä päihdepotilaalle somaattisen yleistutkimuksen ja arvioida potilaan somaattista vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
 • arvioida potilaan psyykkistä vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
 • tunnistaa ja arvioida päihdekäyttöön liittyvää fyysistä ja psyykkistä oheissairastavuutta
 • käyttää laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia päihdeongelman ja oheissairauksien tunnistamiseen ja seurantaan
 • kuvata huumetestaukseen liittyvät toimintatavat ja tulkita huumetestauksen tuloksia
 • tehdä päihdehäiriödiagnostiikkaa
 • arvioida potilaan motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen muutosvaihemallin mukaisesti
 • arvioida ajokykyä ja aselupakelpoisuutta sekä ottaa kantaa lastensuojelutarpeeseen

4.    Näyttöön perustuvien interventio- ja hoitomenetelmien käyttäminen

Päihdelääkäri osaa:

 • antaa päihteiden käyttöön liittyvää lyhytneuvontaa
 • määritellä realistisen ja määräajassa toteutuvan hoitotavoitteen ja tehdä toteuttamiskelpoisen,  muutosvaihemallin mukaisen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan kanssa
 • käyttää motivoivaa haastattelua
 • soveltaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (relapsinehkäisy) perusteita
 • suunnitella ja toteuttaa päihdevieroituksia
 • suunnitella ja toteuttaa päihderiippuvuuksien hoidossa näyttöön perustuvia lääkehoitoja
 • arvioida ja toteuttaa opioidikorvaushoitoa
 • päihteiden käyttöön liittyvät somaattiset ja psykiatriset akuuttihoitolinjaukset
 • antaa konsultaatiota päihdekäyttöön liittyvissä erityiskysymyksissä (kipupotilaat, lapset ja nuoret, raskaana olevat, iäkkäät, vähemmistöt)
 • ohjata erityisosaamista vaativan hoidon piiriin (erityistason päihdehoito, somaattisten ja psykiatristen sairauksien hoito)
 • ohjata vertaisverkostoihin (AA, NA, Al-Anon, GA)
 • ottaa huomioon haittoja vähentävän näkökulman muun hoidon rinnalla

5.    Työskentely moniammatillisissa verkostoissa

Päihdelääkäri osaa:

 • toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien ja toimijoiden kesken
 • toimia moniammatillisen työryhmän vetäjänä
 • toimia verkostoissa päihdelääketieteellisenä asiantuntijana tuoden esille päihdelääketieteellistä näkökulmaa muiden viitekehysten näkemyksiä kunnioittaen
 • vetää verkostopalavereja
 • antaa päihdekäyttöön liittyviä konsultaatiovastauksia
 • kouluttaa ja ohjata päihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • päihdekuntoutus, haittoja vähentävät verkostot, kolmas sektori, potilasjärjestöt

6.    Ammatillisuus

Päihdelääkäri osaa:

 • toimia tahdikkaasti salassapitovelvollisuutta noudattaen
 • edistää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan
 • hakea ja arvioida kriittisesti päihdelääketieteeseen liittyvää tietoa
 • osallistua keskusteluun potilaiden, kollegoiden, päihdealan toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa edistäen terveyttä ja hyvinvointia
 • vähentää päihdeongelmaisiin liittyvää stigmaa ja syrjintää
 • huolehtia omasta jaksamisestaan