Osaamistavoitteet

PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYDEN

KESKEISET OSAAMISTAVOITTEET1.    Päihdeongelman ymmärtäminen

Päihdelääkäri:

  • ymmärtää päihdeongelman biopsykososiaalisena ja 
  • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet
  • ymmärtää päihderiippuvuuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
  • tietää päihdekäytön epidemiologiaa (päihdekäytön esiintyvyys, sosiodemografiset erityispiirteet)
  • tietää päihdeongelmien etiologiasta
  • ymmärtää riippuvuuksien sairausluonnetta (aivosairausmalli)
  • osaa kuvata riippuvuuksien keskeiset neurobiologiset mekanismit
  • tietää päihteiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
  • tietää päihteiden akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen)
  • tietää raskauden aikaisen päihteiden käytön akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset lapsen terveyteen ja hyvinvointiin
  • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävin lääkkeiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
  • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävien psykososiaalisten hoitomuotojen perusperiaatteet
  • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset ja psykiatriset oheissairaudet
  • tietää päihdeongelmien näkökulmasta keskeisimmät lait, säädökset, ohjeistukset sekä lääkäriä koskevat velvoitteet

2.    Vuorovaikutustaidot potilastyössä

Päihdelääkäri osaa:

  • tehdä työtä potilaskeskeisesti
  • kohdata potilaan tasa-arvoisesti, empaattisesti ja potilaan autonomista asemaa kunnioitten
  • kommunikoida selkeästi
  • toimia johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti
  • perustella suunnitellut hoitolinjaukset lääketieteellisesti
  • ottaa hoidossa huomioon myös läheiset ja omaiset
  • tunnistaa omat vastatunteensa sekä asenteensa
  • toimia hankalissa vuorovaikutustilanteissa neutraalisti ja provosoitumatta

3.    Päihdeongelman arviointi ja tutkiminen

Päihdelääkäri osaa:

  • kartoittaa ja arvioida päihdekäyttöä rutiininomaisesti kaikissa potilasryhmissä
  • tehdä elämänkaarianamneesin päihdekäytön sekä hoitohistorian osalta
  • tunnistaa päihteiden käyttöön liittyvät lääketieteelliset, psykologiset, sosiaaliset ja toiminnalliset seikat potilasta tutkiessaan
  • käyttää validoituja kysely- ja haastatteluinstrumentteja päihdekäytön, vieroitusoireiden, riippuvuuden ja oheissairastavuuden arvioinnissa
  • tehdä päihdepotilaalle somaattisen yleistutkimuksen ja arvioida potilaan somaattista vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
  • arvioida potilaan psyykkistä vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
  • tunnistaa ja arvioida päihdekäyttöön liittyvää fyysistä ja psyykkistä oheissairastavuutta
  • käyttää laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia päihdeongelman ja oheissairauksien tunnistamiseen ja seurantaan
  • kuvata huumetestaukseen liittyvät toimintatavat ja tulkita huumetestauksen tuloksia
  • tehdä päihdehäiriödiagnostiikkaa
  • arvioida potilaan motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen muutosvaihemallin mukaisesti
  • arvioida ajokykyä ja aselupakelpoisuutta sekä ottaa kantaa lastensuojelutarpeeseen

4.    Näyttöön perustuvien interventio- ja hoitomenetelmien käyttäminen

Päihdelääkäri osaa:

  • antaa päihteiden käyttöön liittyvää lyhytneuvontaa
  • määritellä realistisen ja määräajassa toteutuvan hoitotavoitteen ja tehdä toteuttamiskelpoisen,  muutosvaihemallin mukaisen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan kanssa
  • käyttää motivoivaa haastattelua
  • soveltaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (relapsinehkäisy) perusteita
  • suunnitella ja toteuttaa päihdevieroituksia
  • suunnitella ja toteuttaa päihderiippuvuuksien hoidossa näyttöön perustuvia lääkehoitoja
  • arvioida ja toteuttaa opioidikorvaushoitoa
  • päihteiden käyttöön liittyvät somaattiset ja psykiatriset akuuttihoitolinjaukset
  • antaa konsultaatiota päihdekäyttöön liittyvissä erityiskysymyksissä (kipupotilaat, lapset ja nuoret, raskaana olevat, iäkkäät, vähemmistöt)
  • ohjata erityisosaamista vaativan hoidon piiriin (erityistason päihdehoito, somaattisten ja psykiatristen sairauksien hoito)
  • ohjata vertaisverkostoihin (AA, NA, Al-Anon, GA)
  • ottaa huomioon haittoja vähentävän näkökulman muun hoidon rinnalla

5.    Työskentely moniammatillisissa verkostoissa

Päihdelääkäri osaa:

  • toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien ja toimijoiden kesken
  • toimia moniammatillisen työryhmän vetäjänä
  • toimia verkostoissa päihdelääketieteellisenä asiantuntijana tuoden esille päihdelääketieteellistä näkökulmaa muiden viitekehysten näkemyksiä kunnioittaen
  • vetää verkostopalavereja
  • antaa päihdekäyttöön liittyviä konsultaatiovastauksia
  • kouluttaa ja ohjata päihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä
  • päihdekuntoutus, haittoja vähentävät verkostot, kolmas sektori, potilasjärjestöt

6.    Ammatillisuus

Päihdelääkäri osaa:

  • toimia tahdikkaasti salassapitovelvollisuutta noudattaen
  • edistää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan
  • hakea ja arvioida kriittisesti päihdelääketieteeseen liittyvää tietoa
  • osallistua keskusteluun potilaiden, kollegoiden, päihdealan toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa edistäen terveyttä ja hyvinvointia
  • vähentää päihdeongelmaisiin liittyvää stigmaa ja syrjintää
  • huolehtia omasta jaksamisestaan