Osaamistavoitteet

Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että lääkäri pätevöitymisohjelman suoritettuaan

1) on perehtynyt päihdehäiriöiden ja toiminnallisten riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tarvittavaan teoreettiseen tietoon mukaan lukien lainsäädäntö ja ohjeistukset

2) kykenee itsenäisesti diagnosoimaan ja hoitamaan päihdehäiriöitä ja toiminnallisia riippuvuuksia ja niihin liittyviä terveysongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä

3) on saanut valmiuksia päihdelääketieteen kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

Vastuukouluttaja ja pätevöityjä laativat yhdessä koulutuksen aikana käytettävän lokikirjan, jonka avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja pätevöitymisen edistymistä voidaan seurata.


PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYDEN

KESKEISET OSAAMISTAVOITTEET

1.    Päihdeongelman ymmärtäminen

Päihdelääkäri:

 • ymmärtää päihdeongelman biopsykososiaalisena ja 
 • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet
 • ymmärtää päihderiippuvuuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tietää päihdekäytön epidemiologiaa (päihdekäytön esiintyvyys, sosiodemografiset erityispiirteet)
 • tietää päihdeongelmien etiologiasta
 • ymmärtää riippuvuuksien sairausluonnetta (aivosairausmalli)
 • osaa kuvata riippuvuuksien keskeiset neurobiologiset mekanismit
 • tietää päihteiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
 • tietää päihteiden akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen)
 • tietää raskauden aikaisen päihteiden käytön akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset lapsen terveyteen ja hyvinvointiin
 • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävin lääkkeiden vaikutusmekanismit ja farmakologiset ominaisuudet
 • tietää päihdeongelmien hoidossa käytettävien psykososiaalisten hoitomuotojen perusperiaatteet
 • tietää päihdeongelmiin liittyvät somaattiset ja psykiatriset oheissairaudet
 • tietää päihdeongelmien näkökulmasta keskeisimmät lait, säädökset, ohjeistukset sekä lääkäriä koskevat velvoitteet

2.    Vuorovaikutustaidot potilastyössä

Päihdelääkäri osaa:

 • tehdä työtä potilaskeskeisesti
 • kohdata potilaan tasa-arvoisesti, empaattisesti ja potilaan autonomista asemaa kunnioitten
 • kommunikoida selkeästi
 • toimia johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti
 • perustella suunnitellut hoitolinjaukset lääketieteellisesti
 • ottaa hoidossa huomioon myös läheiset ja omaiset
 • tunnistaa omat vastatunteensa sekä asenteensa
 • toimia hankalissa vuorovaikutustilanteissa neutraalisti ja provosoitumatta

3.    Päihdeongelman arviointi ja tutkiminen

Päihdelääkäri osaa:

 • kartoittaa ja arvioida päihdekäyttöä rutiininomaisesti kaikissa potilasryhmissä
 • tehdä elämänkaarianamneesin päihdekäytön sekä hoitohistorian osalta
 • tunnistaa päihteiden käyttöön liittyvät lääketieteelliset, psykologiset, sosiaaliset ja toiminnalliset seikat potilasta tutkiessaan
 • käyttää validoituja kysely- ja haastatteluinstrumentteja päihdekäytön, vieroitusoireiden, riippuvuuden ja oheissairastavuuden arvioinnissa
 • tehdä päihdepotilaalle somaattisen yleistutkimuksen ja arvioida potilaan somaattista vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
 • arvioida potilaan psyykkistä vointia suhteessa päihdekäyttöön (ajankohtainen käyttö, päihtymys, vieroitusoireet, pitkäaikaishaitat)
 • tunnistaa ja arvioida päihdekäyttöön liittyvää fyysistä ja psyykkistä oheissairastavuutta
 • käyttää laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia päihdeongelman ja oheissairauksien tunnistamiseen ja seurantaan
 • kuvata huumetestaukseen liittyvät toimintatavat ja tulkita huumetestauksen tuloksia
 • tehdä päihdehäiriödiagnostiikkaa
 • arvioida potilaan motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen muutosvaihemallin mukaisesti
 • arvioida ajokykyä ja aselupakelpoisuutta sekä ottaa kantaa lastensuojelutarpeeseen

4.    Näyttöön perustuvien interventio- ja hoitomenetelmien käyttäminen

Päihdelääkäri osaa:

 • antaa päihteiden käyttöön liittyvää lyhytneuvontaa
 • määritellä realistisen ja määräajassa toteutuvan hoitotavoitteen ja tehdä toteuttamiskelpoisen,  muutosvaihemallin mukaisen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan kanssa
 • käyttää motivoivaa haastattelua
 • soveltaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (relapsinehkäisy) perusteita
 • suunnitella ja toteuttaa päihdevieroituksia
 • suunnitella ja toteuttaa päihderiippuvuuksien hoidossa näyttöön perustuvia lääkehoitoja
 • arvioida ja toteuttaa opioidikorvaushoitoa
 • päihteiden käyttöön liittyvät somaattiset ja psykiatriset akuuttihoitolinjaukset
 • antaa konsultaatiota päihdekäyttöön liittyvissä erityiskysymyksissä (kipupotilaat, lapset ja nuoret, raskaana olevat, iäkkäät, vähemmistöt)
 • ohjata erityisosaamista vaativan hoidon piiriin (erityistason päihdehoito, somaattisten ja psykiatristen sairauksien hoito)
 • ohjata vertaisverkostoihin (AA, NA, Al-Anon, GA)
 • ottaa huomioon haittoja vähentävän näkökulman muun hoidon rinnalla

5.    Työskentely moniammatillisissa verkostoissa

Päihdelääkäri osaa:

 • toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien ja toimijoiden kesken
 • toimia moniammatillisen työryhmän vetäjänä
 • toimia verkostoissa päihdelääketieteellisenä asiantuntijana tuoden esille päihdelääketieteellistä näkökulmaa muiden viitekehysten näkemyksiä kunnioittaen
 • vetää verkostopalavereja
 • antaa päihdekäyttöön liittyviä konsultaatiovastauksia
 • kouluttaa ja ohjata päihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • päihdekuntoutus, haittoja vähentävät verkostot, kolmas sektori, potilasjärjestöt

6.    Ammatillisuus

Päihdelääkäri osaa:

 • toimia tahdikkaasti salassapitovelvollisuutta noudattaen
 • edistää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan
 • hakea ja arvioida kriittisesti päihdelääketieteeseen liittyvää tietoa
 • osallistua keskusteluun potilaiden, kollegoiden, päihdealan toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa edistäen terveyttä ja hyvinvointia
 • vähentää päihdeongelmaisiin liittyvää stigmaa ja syrjintää
 • huolehtia omasta jaksamisestaan