Säännöt

Päihdelääketieteen yhdistys ryFinska förening för addiktionsmedicin i Finland rfFinnish Society for Addiction Medicine

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Päihdelääketieteen yhdistys ry, Föreningen för addiktionsmedicin i Finland rf, Finnish Society for Addiction Medicine, ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. 

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää päihdeongelmien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja siihen läheisesti liittyviä lääketieteellisiä aloja Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien edesauttamiseksi, edistää päihdelääketieteen alan tieteellistä kehitystä sekä vaalia jäsentensä etuja sikäli kuin ne liittyvät päihdelääketieteen alalla toimimiseen. 


3 § Toiminnan laatu
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 
1. järjestää tieteellisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia 
2. antaa tietoja, neuvoja ja lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille päihdeongelmien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa 
3. pitää yhteyttä laitoksiin, henkilöihin ja yhdistyksiin, joiden toiminta liittyy päihdeongelmien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen tai läheisesti sivuaa niitä 
4. pitää yhteyttä vastaaviin muiden maiden yhdistyksiin ja alan kansainvälisiin järjestöihin 
5. tukee päihdelääketieteellistä tutkimusta, koulutusta ja ammatillisen toiminnan kehittämistä. 

4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus- tai kunniajäseniä. 
Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Yhdistyksen hallitus päättää uusista jäsenistä hallitukselle osoitettujen hakemusten perusteella. 
Kannatusjäseneksi yhdistys voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön. 
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua sen toimialalla erityisesti ansioituneen henkilön. 


5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäseneltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Kunnia- tai eläkeläisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Henkilö, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä tilikautena voidaan hallituksen toimesta erottaa seuran jäsenyydestä. Hallituksen jäsenet ovat vapautettu hallitusessaoloaikanaan vuosittaisesta jäsenmaksusta. 

6 § Rahoitus
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä. 

7 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä ennen toukokuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu. Siinä käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista. 
5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto antavat aihetta. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi. 
8. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. Niinä vuosina, jolloin hallituksen puheenjohtaja on erovuorossa, valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja. 
9. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varahenkilöt. 
10. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, joista kaikista kokouskutsussa sekä esityslistassa on mainittava. 

8 § Muut kokoukset
Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi pitää muita kokouksia milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljä äänioikeutettua jäsentä, tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää.


9 § Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni, mutta jäsen voi lisäksi valtakirjalla edustaa muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, muissa kuin 14 ja 15 §:ssä mainituissa asioissa. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 
Päätettäessä nimenomaan lääkärintoimen harjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä on vain yhdistyksen niillä varsinaisilla jäsenillä äänioikeus, jotka ovat Suomessa laillistettuja lääkäreitä.


10 § Kokoonkutsuminen
Yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan jäsenten tiedoksi viimeistään 10 päivää ennen aiottua kokousta tiedottamalla asiasta yhdistyksen kotisivuilla www.paly.fi tai sähköpostitse. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla www.paly.fi tai sähköpostitse.


11 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, jonka jäsenet vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kuusi muuta jäsentä, joista puheenjohtajan ja jäsenten enemmistön on oltava Suomessa laillistettuja lääkäreitä, lisäksi valitaan tarvittaessa 1-2 varajäsentä. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä kaksi peräkkäistä kolmivuotiskautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Hallitus edustaa yhdistystä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja esityslistat, hoitaa yhdistyksen rahavarat, laatii yhdistyksen toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi pitää tarvittaessa kokouksen myös sähköpostin tai videoneuvottelun välityksellä. Sähköpostikokouksia, joista kaikkien hallituksen jäsenten on yksimielisesti sovittava, voi olla enintään puolet vuoden kokouksista. 
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

12 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä raha-asioissa varainhoitaja, kukin erikseen. 

13 § Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.


14 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta. 

15 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samalla tavalla kuin sääntöjen muuttaminen. Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy sellaiselle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle, jonka tarkoituksena on edistää päihdeongelmien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Asiasta päättää yhdistyksen viimeinen kokous. 

16 § Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Yhdistyksen Y-tunnus 1093508-8

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät voimassaolevat säännöt 28.5.2021.

Merkitty yhdistysrekisteriin 29.8.1983