Erityispätevyyskuulustelu 6.5.2015

Kuulustelun arvostelu:
Kysymysten pisteytys: 0-6
Maksimipistemäärä: 36
Hyväksymisraja: 18
Tentti hylätään, jos vastaaja saa kahdesta kysymyksestä 0

 

1. Luettele argumentteja puolesta ja vastaan sille, että päihdepalvelut sijoittuvat edelleen monissa maissa ns. sosiaalisektorille.

 

Pro:

  • Päihteiden käytön ja päihdeongelmien yhteiskunta- ja sosiaalipoliittinen ulottuvuus ja tausta,
  • Päihdeongelmien erottamattomuus sosiaalisista ongelmista syrjäytymisestä
  • Hoidon ja kuntoutuksen laaja-alaisuus, arjen tuntemuksen tarpeellisuus

Con:

  • Vaikuttavien hoitomuotojen vaihteleva tuntemus, lääketieteellisen asiantuntemuksen puuttuminen
  • Hoitomallien implementaation vaikeus vs. kirjavat käytännöt
  • Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden kirjaamisen haasteet

 

2. Onko olemassa päihteiden viihdekäyttöä ja miten erottelet se päihderiippuvuudesta? Käytä esimerkkejä.

 

(Käytännössä siis haetaan ymmärrystä riippuvuuden luonteesta, riippuvuuskriteerien muistamista ja päihdekentän tuntemusta)

  • Viihdekäyttö todennäköisesti luultua harvinaisempaa, riippuvuuskriteereitä täyttyy helposti
  • Kontrolloimaton päihdekäyttö
  • Käytön irrationaalisuus
  • Yritykset hillitä käyttöä
  • Motivaation valikoiva suuntautuminen
  • Arki- ja normaalielämästä irtaantuminen
  • Konfliktit ympäristön kanssa

 

3. Selitä motivoivan haastattelun keskeiset periaatteet ja todennäköiset vaikuttavuusmekanismit, ja kuvaa sen käyttöä nuoren päihdeongelman hoidossa.

  • Moralisoimaton vastuuttaminen päihdeongelmasta
  • Sitouttaminen hoitoon
  • Ambivalenssin tutkiminen, ja positiiviset ratkaisut
  • Muutoksen tärkeyden tunnistaminen
  • DiClementen ja Procahskan muutoksen vaihemalli
  • Erityisesti nuorten kohdalla mukaan vanhemmat, perhe ja kaveripiiri
  • Perhehoito- ja multimodaalisuusmallit, MDFT, MST

Viite esim. Ehrlingin luentomateriaali (Pälyn torstaikoulutus 6.11.2014)

 

4. Nalmefeeni alkoholiriippuvuuden hoidossa: farmakologia, käyttöaihe ja hoidon toteutus. 

  • Farmakologia: Farmakokinetiikka ja –dynamiikka; alkoholin aiheuttama endogeenisten opioidien vapautuminen, opiaattisalpaajan estävä vaikutus näiden tehoon ja siten alkon käytön määrään, palkitsemisjärjestelmä.
  • Käyttöaihe: Juomisen vähentäminen; pohdinta millaiselle alkoholiriippuvaiselle nalmefeeni sopii.
  • Hoidon toteutus: Psykososiaalinen tuki, motivointi, juomapäiväkirja, käyttö tarvittaessa, B-lausunto jne.

 

Viitteet:

  • Hannu Alhon torstaikoulutus 7.11.2013)
  • Solja Niemelä: Opioidireseptorin salpaajat alkoholiriippuvuuden hoidossa SLL 23/2014; 1730-33

     

5. Millaiset tekijät ennustavat päihteisiin liittyvien kognitiivisten häiriöiden heikkoa palautumista?

 

Puutosten heikkoa palautumista ennakoivia tekijöitä:
Aivovammat
Runsas kerta-/putkijuominen
Heikko ravinto ja tiamiinin  puute
Maksan heikko kunto
Kohonnut verenpaine
Runsas tupakointi
Muu komorbiditeetti
Heikosti palautuva aivoatrofia
Toistuvat vieroitukset

Viite: Pekka Rapelin torstaikoulutus 2.10.2014
 

6. Ambulanssi tuo 20-vuotiaan miehen päivystyspoliklinikalle tajuttomuuden takia. Potilas alkaa heräillä ppkl:lle saapuessa. Neurologisessa statuksessa ei havaita erikoista. Otetuissa laboratoriokokeissa elektrolyytit, kreatiniini, sokeri, CRP ovat normaalit, huumeseula virtsasta puhdas. Perusverenkuvassa leukosyytit hiukan koholla. Ei lämpöä. Tajunnanhäiriö ei uusiudu 6 tunnin seurannassa. Mitä vaihtoehtoja on punnittava?

 

Pohdinnat:
-    gamma tai lakka
-    epileptinen kohtaus
-    hypoglykemia
-    pään vamma
-    pään kuvaamisindikaation pohdinta