Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Päihdelääketieteen yhdistyksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.6.2022

 

1. Rekisterinpitäjä

Päihdelääketieteen yhdistys rekisteröity yhdistys
Päly ry c/o Mood House Oy

PL 7, 00621 Helsinki

sihteeri@paly.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Halttu
kari.halttu@gmail.com
0445540057
 

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Päihdelääketieteen yhdistyksen jäsennyys

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 

- yhteydenpito
- valittuihin palveluihin oikeuttavat tunnusten ylläpito 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
- Henkilön nimi
- Yhteystiedot (sähköposti)
- Tunnukset tilattuihin palveluihin
- Yhdistyksen koulutuspalveluihin

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun 
edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten 
niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. 
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirrettä EU.n tai ETA alueen ulkopuolelle eikä Yhdysvaltoihin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden se on välttämätöntä rekisterin käsittelyssä. Rekisteri sijaitsee ulkoisessa palvelussa, suomessa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen 
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköposti) rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

This content is published under the following terms:
CC Attribution License