Lokikirja malli

Päihdepoliklinikka
Erikoistuva lääkäri

 

Tavoitteet

  • oppia kohtaamaan päihdepotilas
  • oppia tunnistamaan alkoholi-, lääke-, sekakäyttö ja huumeriippuvuus sekä arvioimaan riippuvuuden vaikeusaste
  • oppia arvioimaan hoidon kiireellisyyden ja intensiivisyyden tarve
  • tuntea päihdehoito-organisaatio
  • oppia ohjaamaan päihdepotilas hoitoon
  • oppia tunnistamaan psykiatrisen oheissairauden ja/tai suisidaalisuuden olemassaolo ja osata ohjata potilas kriisi- tai psykiatriseen hoitoon
  • oppia tunnistamaan päihdesairaus kokonaisuutena somaattisine, psyykkisine ja sosiaalisine ulottuvuuksineen
  • oppia arvioimaan päihdepotilaan työkykyisyyttä ja ajokelpoisuutta
  • oppia päihdepotilaan motivointi ja hoidossa käytettävät lääkkeet
  • tunnistaa terveydenhuollon kannalta keskeiset valtakunnalliset kehittämis- ja tutkimustarpeet

Keinot

********************************************

I Alkoholiriippuvuuden arviointi

Tavoitteet: Oppia tunnistamaan (diagnosoimaan) alkoholin haitallinen käyttö sekäalkoholiriippuvuus ja arvioimaan riippuvuuden vaikeusaste
Avainsanat: haastattelu, ICD 10, DSM IV, AUDIT, SADD
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. avoin haastattelu / ICD 10
2. avoin haastattelu / SADD
3. AUDIT / SADD

 

II Alkoholipotilaan avokatkaisu / laitoskatkaisu ja -kuntoutus

Tavoitteet: Oppia arvioimaan hoidon kiireellisyyttä, intensiivisyyden tarvetta, kestoa
Avainsanat: katkaisulääkitys, delirium, kuntoutus, CIWA-AR
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:

1. avokatkaisun nykymalli
2. täytä 3:sta katkaisuhoitoon hakeutuvasta potilaasta CIWA-AR ja vertaa kliiniseen vaikutelmaan
3. millaisia kuntoutumisohjelmia olet erikoistumisesi aikana nähnyt suunniteltavan

 

III Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö

Tavoitteet: Oppia tunnistamaan ongelma ja arvioimaan sen vaikeusaste
Avainsanat: bentsodiatsepiiniriippuvuus, vieroitusohjelma, laitosvieroitus, SDS
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. vertaa alkoholin ja bentsodiatsepiinien vieroitusoireita
2. täytä 3:sta sekakäyttäjästä SDS

 

IV Huumeriippuvuus

Tavoitteet: Huumeriippuvuuden määritys ja hoidon tarpeen arviointi
Avainsanat: Vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito, sosiaalinen kuntoutuminen, tiimi- ja verkostotyö
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1.tutustu huumeriippuvaisia hoitaviin tahoihin (Rauhaniemen huumepysäkki, Lastu, Turvaverkko, Nervi)
2. mitä erityistä liittyy huumepotilaan kohtaamiseen (esim. kolmen tapaamasi potilaan perusteella)
3. tutustu pikahuumetesteihin ja tutki ne itse kolmesta potilaasta
4. selvitä itsellesi käsitteet vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito

 

V Päihderiippuvuus ja psykiatristen oheissairauksien arvioiminen

Tavoitteet: Oppia tunnistamaan psykiatrisen oheissairauden olemassaolo ja arvioimaan psykiatrisen kriisihoidon ja konsultaation tarve
Avainsanat: depressio, persoonallisuushäiriö, BECK, Hamilton
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. päivystyskonsultaatiosi potilaat, mikä oli syynä konsultaation pyyntöön
2. miten ppkl:n lähetteet laitettiin kiireellisyysjonoon, perusteet?
3. mieti 5:n päihdepotilaan kohdalla oheissairauden olemassaolo

 

VI Päihderiippuvuus ja suisidaalisuuden arvioiminen

Tavoitteet: Oppia arvioimaan suisidiriskiä ja huomioimaan se hoidon suunnittelussa
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Avainsanat: -
Tehtäviä:
1. kysy 5:ltä potilaaltasi, ovatko he koskaan ajatelleet suisidia ja miten lääkärit ovat näissä tilanteissa toimineet

 

VII Päihderiippuvuus ja somaattiset komplikaatiot

Tavoitteet: Tunnistaa somaattiset komplikaatiot, joiden etiologisena tekijänä tai myötävaikuttavana tekijänä on alkoholi tai muut päihteet
Avainsanat: vammautuminen, infektiot, pikkuaivovaurio, haimatulehdus
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. osallistu EA:n kehittämistyöhön (projekti)
2. selvitä joiltakin ppkl:n potilailta somaattiset oheissairaudet ja näiden ilmaantumisriski

 

VIII Päihderiippuvuus ja toimintakyvyn arvioiminen

Tavoitteet: Oppia arvioimaan päihderiippuvuuden osuutta mm. työkyvyn ja ajokyvyn arvioinnissa
Avainsanat: työkyky, ajokorttiarvio, päihdelainsäädäntö
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. osallistu vaativaan työkyvyn arvioon - tutustu lähetteeseen ja arvioi sitä kriittisesti
2. osallistu rattijuopon ajokyvyn arvioon

 

IX Päihderiippuvuus ja lääkehoito

Tavoitteet: Perehtyä alkoholi- ja huumeriippuvuuden hoidossa käytettyhin lääkkeisiin
Avainsanat: disulfiraami, naltreksoni, bentsodiatsepiinit, karbamatsepiini, antidepressiivat
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. lue Pharmacan tieto näistä lääkkeistä
2. arvioi, monelleko ppkl:n potilalla on kuukauden aikana ollut em. lääkkeitä

 

X Päihdeongelmaisen hoitoprosessi

Tavoitteet: Oppia tukemaan ja motivoimaan potilasta muutoskehityksessä
Avainsanat: moniammatillinen tiimityö, verkostoituminen, perhelähtöinen hoitomalli
Valmiudet: 0-----------------------------------------------10
Tehtäviä:
1. mieti, mitkä ovat omat vahvuutesi ja keskeiset keinosi motivoida potilaita

 

XI Päihdelääketieteen teoreettinen tausta, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Valmiudet: 0-----------------------------------------------10

 

Miten arvioit jaksoa;

Hyvää:Parantamisen varaa: